แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา

(e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อ

(ผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก)

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อ

(รายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อ

(ผู้ชนะการเสนอราคา)