"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
02 Oct 2017 12:54
20 Feb 2017 13:36
พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์,บรรณาธิการ
20 Feb 2017 13:05
พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์,บรรณาธิการ
20 Feb 2017 12:05
20 Feb 2017 11:45
20 Feb 2017 11:31
20 Feb 2017 10:43
พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์,บรรณาธิการ
20 Feb 2017 10:20
พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์,บรรณาธิการ
20 Feb 2017 10:11
พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์,บรรณาธิการ
23 Jan 2017 13:34
29 Sep 2016 12:36
การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(IQ)และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ในเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 พ.ศ.2559
13 Sep 2016 09:16
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะสังคม (Social story) เพื่อเด็กออทิสติก
25 May 2016 13:50
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะสังคม (Social story) เพื่อเด็กออทิสติก
25 May 2016 13:45
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะสังคม (Social story) เพื่อเด็กออทิสติก
25 May 2016 13:34
บรรณาธิการ : พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
03 Mar 2016 11:03
บรรณาธิการ : พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์,นพ.สมัย ศิริทองถาวร ,พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
15 Dec 2015 13:22
บรรณาธิการ : พญ.เลิศสิริ ราชเดิม
15 Dec 2015 13:16
บรรณาธิการ : พญ.เลิศสิริ ราชเดิม
15 Dec 2015 12:56
บรรณาธิการ : พญ.เลิศสิริ ราชเดิม
15 Dec 2015 12:50
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข กรมสุขภาพจิตซึ่ง
15 Dec 2015 12:32
การสำรวจประชากรในกลุ่มผู้พิการในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนมาก ซึ่งแต่ละกลุ่มความพิการมีปัญหาเฉพาะด้านจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการเด็กพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ เป็นอนาคตของชาติ กลุ่มผู้พิการเด็กที่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ ได้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ทางการเรียนร
14 Dec 2015 16:39
บรรณาธิการ : พญ.เลิศสิริ ราชเดิม
14 Dec 2015 16:37
โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมและด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำๆหรือความสนใจซ้ำ จำกัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติก ในปัจจุบันการช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้มีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมาก การดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ การดูแลจากทีม
14 Dec 2015 16:27
โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมและด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำๆหรือความสนใจซ้ำ จำกัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติก ในปัจจุบันการช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้มีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมาก การดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ การดูแลจากทีม
14 Dec 2015 16:19
เมื่อกล่าวถึงเด็กแอลดี หรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ภาพที่คนทั่วไปจะนึกถึงคือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง แต่กลับมีปัญหาการเรียน เนื่องจากอ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ หรือมีปัญหาในการคำานวณ ในประเทศไทยพบได้ประมาณร้อยละ 5 - 6 ในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ถือเป็นกลุ่มเด็กที่ม
14 Dec 2015 16:01
เมื่อกล่าวถึงเด็กแอลดี หรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ภาพที่คนทั่วไปจะนึกถึงคือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง แต่กลับมีปัญหาการเรียน เนื่องจากอ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ หรือมีปัญหาในการคำานวณ ในประเทศไทยพบได้ประมาณร้อยละ 5 - 6 ในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ถือเป็นกลุ่มเด็กที่ม
14 Dec 2015 15:51
เด็กเรียนรู้ช้าคือเด็กที่เรียนรู้สิ่งใดอย่างเชื่องช้า ใช้เวลานานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไหวพริบปฏิภาณไม่ทันเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กจะมีปัญหาการเรียนและมักเกิดปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรมตามมา เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการสอนเด็กเรียนรู้ช้าคือการสอนซ้ำ ย้ำ และทวนบ่อยๆ การย่อยงานและการกระตุ้น ในคู่มือนี้ ได้
14 Dec 2015 13:06
เด็กเรียนรู้ช้าคือเด็กที่เรียนรู้สิ่งใดอย่างเชื่องช้า ใช้เวลานานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไหวพริบปฏิภาณไม่ทันเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กจะมีปัญหาการเรียนและมักเกิดปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรมตามมา เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการสอนเด็กเรียนรู้ช้าคือการสอนซ้ำ ย้ำ และทวนบ่อยๆ การย่อยงานและการกระตุ้น ในคู่มือนี้ ได้
14 Dec 2015 12:30
โรคสมาธิสั้นนั้นแท้จริงแล้วได้รับการบรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็นทางการมากว่า100ปีแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาในการคงสมาธิ และมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเองและเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้คนรอบข้างได้ปวดศีรษะได้บ่อยๆ ในปัจจุบันทั้งในวงการแพทย์และวงการศึกษาได้ให้ค
14 Dec 2015 12:25
โรคสมาธิสั้นนั้นแท้จริงแล้วได้รับการบรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็นทางการมากว่า 100 ปีแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาในการคงสมาธิ และมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเองและเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้คนรอบข้างได้ปวดศีรษะได้บ่อยๆ ในปัจจุบันทั้งในวงการแพทย์และวงการศึกษาได้ให้
14 Dec 2015 12:20
บรรณาธิการ : พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
14 Dec 2015 12:12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง