เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ส่งเสริมพลังใจครอบครัวผู้บกพร่องทางพัฒนาการฯ กลุ่มอาการดาวน์  
เน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้รีบเข้ารักษา ฟื้นฟู  ฝึกฝนพัฒนาการ ย้ำ ยิ่งเร็ว...ยิ่งดี
 
วันนี้ (21 มี.ค.2560) ที่สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ในชื่องาน “เส้นทางแห่งดาวน์ (ซินโดรม)” แนะนำการดูแลสุขภาพพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหวิชาชีพ ร่วมด้วยกลุ่มดาวน์ที่ประสบความสำเร็จจากการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุก เกมส์ การละเล่น และการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ กลุ่มอาการดาวน์
พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก หลายภาคส่วนได้สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสร้างความตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกันโดยเครือข่ายผู้ปกครองจากทั่วประเทศ และในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ทำดี...เพื่อพ่อ Run For Special กับโครงการเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้คนพิการดาวน์ซินโดรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 ที่ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสถาบันราชานุกูล เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความสำเร็จของบุคคล ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลก ซึ่งเป็นคนพิการทางสติปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติ เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมอีกช่องทางหนึ่ง  
  พญ.นพวรรณ กล่าวต่อว่า การรณรงค์ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้พิการกลุ่มนี้ จากสถิติผู้เข้ารับบริการในสถาบันราชานุกูล ปี 2559 พบเด็กกลุ่มอาการดาวน์เข้ารับบริการการส่งเสริมพัฒนาการและโปรแกรมการฟื้นฟูทางการศึกษาและอาชีพ ร้อยละ 26.34 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ในจำนวนนี้ พบว่า เด็กดาวน์อายุแรกเกิด – 5 ปี มีระดับพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นหลังเข้าโปรแกรม ถึงร้อยละ 67.12 โดยด้านที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังส่งเสริมพัฒนาการ คือ  พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 5 ปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ จะมีทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการเสริมความแข็งแรงด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ  การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ การแก้ไขปัญหาการดูด เคี้ยว  การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร และฝึกการช่วยเหลือตนเองที่จำเป็นตามวัยโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์  
“เด็กกลุ่มอาการดาวน์ช่วงอายุแรกเกิด – 5 ปี สามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ จากการที่ผู้ปกครองนำมารับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุน้อยๆ (ไม่เกินขวบปีแรก) ร่วมกับการที่ผู้ปกครอง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและให้การส่งเสริมพัฒนาการลูกเองได้ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ ผู้ดูแลจึงเป็นคนสำคัญที่สุดในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่สามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาปกติได้ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข” พญ.นพวรรณ กล่าว 
 
**************21 มีนาคม 2560
 
ข่าววันดาวน์ซินโดรม สถาบันราชานุกูล
รายการข่าวเที่ยง NBT
File Name : Poster Down2017_B.pdf
File size :2.84 MB
File Name : Poster Down2017_C.pdf
File size :4.17 MB
File Name : Fact sheet กลุ่มอาการดาวน์ ปี 2560.pdf
File size :458.28 KB
File Name : Poster Down2017_A.pdf
File size :993.70 KB
File Name : Press release.pdf
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ส่งเสริมพลังใจครอบครัวผู้บกพร่องทางพัฒนาการฯ กลุ่มอาการดาวน์ เน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้รีบเข้ารักษา ฟื้นฟู ฝึกฝนพัฒนาการ ย้ำ ยิ่งเร็ว...ยิ่งดี
File size :138.88 KB
128
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก
30 Mar 2017 11:28
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงมาโดยตลอด จากสถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมเข้ามารับบริการที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นและศูนย์บำบัดเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
30 Mar 2017 11:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในลำดับที่ ๑ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ(เลขาหน้าห้องผู้อำนวยการ) โภชนากร พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษาพิเศษ) และพนักงานบริการ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
28 Mar 2017 11:30
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีนายอนวัช ธนเจริญณัฐ อายุ 64 ปี ลูกศิษย์วัดธรรมกาย ปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ แล้วผูกคอตายประท้วงขอให้มีการยกเลิกมาตรา 44 ให้พื้นที่วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุม ว่า การฆ่าตัวตายมีจากหลายสาเหตุ แต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างกรณีของนายอนวัชนั้น ไม่อยากให้มีการโยงว่าเกิดจากความคับแค้นใจที่มีมาตรา 44 คุมพื้นที่วัด เพราะจากการสอบสวนโรคพบว่า นายอนวัชมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมาสักระยะแล้ว แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายตัวเองมากก่อน ซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ นายอนวัชเริ่มมีภาวะซึมเศร้า และปลีกตัวออกมาแต่ก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุขึ้น กรมสุขภาพจิตได้มีการส่งทีมสุขภาพจิตลงไปเยียวยาจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตแล้ว เน้นการปลอบประโลม และป้องกันไม่ให้เกิดความเคียดแค้น นพ.บุญเรือง กล่าวว่า สำหรับพื้นที่วัดพระธรรมกายนั้น กรมสุขภาพจิตคงไม่ได้มีการส่งทีมเข้าไป ไม่ก้าวล่วง แต่อยากขอให้ประชาชนได้ตระหนักอย่าใช้การทำร้ายร่างกายตัวเองมาเป็นเครื่องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้ว ยังผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และอย่าไปประโคมว่าที่คนทำร้ายตัวเองนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 เพราะที่จริงแล้ว แต่ละคนมีเหตุผลในการทำร้ายตัวเองแตกต่างกัน ยิ่งคนที่มีภาวะซึมเศร้ายิ่งมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองมาก และคนที่มีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อนจะเสี่ยงทำร้ายตัวเองในครั้งต่อไปสูง และมีโอกาสทำสำเร็จมาก ดังนั้นคนใกล้ชิดต้องหมั่นสังเกต ถ้าพบสัญญาณซึมเศร้า ปลีกตัวออกจากสังคมจะต้องคอยปลอบประโลม รับฟังเขา คอยช่วยเหลือเขา ถ้าเกินความสามารถก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า หากพบเหตุการณ์ที่คนกำลังจะทำร้ายตัวเอง อยากให้ไทยมุงซึ่งก็เข้าใจว่าบางคนอยากจะช่วยเกลี้ยกล่อม แต่คนที่กำลังคิดจะทำร้ายตัวเอง จะไม่คิดแบบนั้น เขาจะคิดว่าคนจะทำร้ายตัวเขา และเพิ่มความวิตกกังวล และยิ่งคุ้มคลั่ง ดังนั้นถ้าเจอเหตุการณ์ขอให้มีคนในบริเวณนั้นน้อยที่สุด และมีผู้เชี่ยวชาญคอยกล่อมเพื่อให้คนที่คิดทำร้ายตัวเองผ่อนคลายลง
28 Feb 2017 17:56

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง