๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
ดาวน์โหลดใบสมัคร
02 Mar 2018 12:12
หลักสูตร "การฝึกภาคปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักจิตวิทยา” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัย 3-12 ปี รวมถึงองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติ
28 Feb 2018 13:24
หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Occupational Therapy for special need children) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง คัดกรองปัญหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นในเด็
28 Feb 2018 10:11
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา วัตถุประสงค์ มีความรู้ และ มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถใช้ศาสตร์ในด้านวิชาชีพของตนเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพใน การดูแลสุขภาพช่
28 Feb 2018 10:10
หลักสูตรศิลปะบำบัดสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรม มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบัติศิลปะบำบัด สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว สมาธิสั้น ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีปฏิส
28 Feb 2018 09:55
หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2561 ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ วันที่จัด ค่าลงทะเบียน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร 1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18
28 Feb 2018 09:51ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง