"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
11 Nov 2016 14:52
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา วัตถุประสงค์ 1.มีความรู้ และ มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 2.สามารถใช้ศาสตร์ในด้านวิชาชีพของตนเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพใน การดูแลสุขภาพช่องปาก
01 Jul 2016 10:35
20-24 มิถุนายน ,25-29 กรกฎาคม 2559
01 Jul 2016 10:24
1กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2560
01 Jul 2016 10:07
หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ภายนอกสถาบันราชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2559 1.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 15 วันที่จัด : 1 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2559 ค่าลงทะเบียน : 40,000 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :พยาบาลวิชาชีพ 40 คน สถา
01 Jul 2016 09:47

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง