เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
11 Nov 2016 14:52
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา วัตถุประสงค์ 1.มีความรู้ และ มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 2.สามารถใช้ศาสตร์ในด้านวิชาชีพของตนเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพใน การดูแลสุขภาพช่องปาก
01 Jul 2016 10:35
20-24 มิถุนายน ,25-29 กรกฎาคม 2559
01 Jul 2016 10:24
1กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2560
01 Jul 2016 10:07
หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ภายนอกสถาบันราชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2559 1.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 15 วันที่จัด : 1 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2559 ค่าลงทะเบียน : 40,000 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :พยาบาลวิชาชีพ 40 คน สถา
01 Jul 2016 09:47
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันราชานุกูล คุณสมบัติของผู้ร่วมอบรมแพทย์จากสถานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน วัตถุประสงค์ 1.สามารถตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 2.สามารถพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหล
28 Jun 2015 10:15





ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง