“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จึงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างสองสถาบันเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็กและวัยรุ่น ครอบครัวและชุมชนได้

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพได้

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้จัดการคุณภาพงานบริการพยาบาลและตัดสินใจปัญหาด้านจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา

โทรศัพท์ 0 2248 8934 และ 0 2248 8900 ต่อ 70398  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6015 8881   โทรสาร 0 2248 8934

E-mail : tonchu@gmail.com

 ....ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ...

File Name : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 15.pdf
File size :51.52 KB
File Name : ลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่16.pdf
File size :266.50 KB
895
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
หลักสูตร "การฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพูดช้า” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด และพัฒนาการด้านภาษาและการพูดปกติ วางแผนและกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่พูดช้า พิจารณาการส่งต่อในราย
29 Oct 2018 17:28
หลักสูตร "กิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม จากความบกพร่องของการปรับตัวต่อการรับความรู้สึก” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถ อธิบายบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในเด็กการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ และ สังคม จากความบกพร่องของการปรับตัวต่อการรับความรู้สึกได้อย่
29 Oct 2018 17:26
หลักสูตร "การพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถ อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการฝึกสอนงานและทักษะที่จำเป็นในการทำงานของ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ มีความรู้ ทักษะและจัดการฝึกสอนงาน และทักษะที่จำเป็นในการทำงา
29 Oct 2018 17:25
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรม มีความรู้ และมีทักษะเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถใช้ศาสตร์ในด้านวิชาชีพของตนเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพใน การดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาในด้านการส่งเสริมป้องกันโรคและรักษาเบื้องต้น มี
29 Oct 2018 17:22ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง