“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จึงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างสองสถาบันเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็กและวัยรุ่น ครอบครัวและชุมชนได้

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพได้

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้จัดการคุณภาพงานบริการพยาบาลและตัดสินใจปัญหาด้านจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา

โทรศัพท์ 0 2248 8934 และ 0 2248 8900 ต่อ 70398  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6015 8881   โทรสาร 0 2248 8934

E-mail : tonchu@gmail.com

 ....ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ...

File Name : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 15.pdf
File size :51.52 KB
File Name : ลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่16.pdf
File size :266.50 KB
942
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
วันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
29 Apr 2019 14:10
การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสำหรับบุคลากร วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเพทมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติวรรณ แก้วไสย กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-248-8900 ต่อ 70348 หรือทาง email address: tcrajanukul@gmail.com
17 Apr 2019 09:05
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร" เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพผู้บกพร่องทางส
27 Mar 2019 09:43
หลักสูตร "การฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพูดช้า” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด และพัฒนาการด้านภาษาและการพูดปกติ วางแผนและกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่พูดช้า พิจารณาการส่งต่อในราย
29 Oct 2018 17:28ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Free Porn Movies Xxx Porn Watch Porn Porn Movies Xnxx Porn Videos
Latina Milf Wants Rough Sex Lil Lupe Invites a Girlfriend Schlamm Ficken Free Porn Movies Watchporn Movies porn videos xxx porn Eva Karera Porn