๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จึงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างสองสถาบันเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็กและวัยรุ่น ครอบครัวและชุมชนได้

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพได้

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้จัดการคุณภาพงานบริการพยาบาลและตัดสินใจปัญหาด้านจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์วรรณนภา เปรมปรีดา

โทรศัพท์ 0 2248 8934 และ 0 2248 8900 ต่อ 70398  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6015 8881   โทรสาร 0 2248 8934

E-mail : tonchu@gmail.com

 ....ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ...

File Name : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 15.pdf
File size :51.52 KB
File Name : ลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่16.pdf
File size :266.50 KB
836
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
ดาวน์โหลดใบสมัคร
02 Mar 2018 12:12
หลักสูตร "การฝึกภาคปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักจิตวิทยา” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัย 3-12 ปี รวมถึงองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติ
28 Feb 2018 13:24
หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Occupational Therapy for special need children) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง คัดกรองปัญหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นในเด็
28 Feb 2018 10:11
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา วัตถุประสงค์ มีความรู้ และ มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถใช้ศาสตร์ในด้านวิชาชีพของตนเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพใน การดูแลสุขภาพช่
28 Feb 2018 10:10ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง