"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"

          สถาบันราชานุกูลจัดโปรแกรมการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยปัญหาด้านพัฒนาการและสติปัญญา ปัญหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

 

0
Page Views
Share
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน สถาบันราชานุกูล
11 Nov 2016 14:50
งานฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ สถาบันราชานุกูล โทร. 0 2248 8900 ต่อ 70914,70328 โทรสาร 0 2640 2034
01 Jul 2016 12:05
รหัส A01 : กิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เนื้อหา - ขอบเขตการให้บริการและกระบวนการทำงานของงานกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา - สังเกตการณ์การฝึกกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความบกพร่องทาง พัฒนาการและสติปัญญา การจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช
01 Jul 2016 11:48
รหัส B01 การจัดบริการสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูล รหัส B02 การจัดบริการทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา รหัส B03 การให้บริการและการบริบาลเภสัชกรรม ในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
01 Jul 2016 11:00

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง