ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลการเผยแพร่

การประชุม IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2017

วันที่ 13 Nov 2017 - 16 Nov 2017 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการวิจย

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2018

วันที่ 01 Aug 2018 - 03 Aug 2018 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ชื่อโครงการวิจย

- สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปีพ.ศ.2560
- ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี