ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลการเผยแพร่

วารสารกรมสุขภาพจิต

ประเภทการเผยแพร่ : การตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่ : 2017

ปีที่ ​15 ฉบับที่ 2

ชื่อโครงการวิจย

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด้ก

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2018

วันที่ 14 Jun 2017 - 16 Jun 2017 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ชื่อโครงการวิจย

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด้ก
- ทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย 1