ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลการเผยแพร่

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2018

วันที่ 14 Jun 2017 - 16 Jun 2017 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ชื่อโครงการวิจย

- สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปีพ.ศ.2560
- ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี