ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลการเผยแพร่

การประชุม IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2560

วันที่ 13 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการวิจย

- ผลการใช้โปรแกรม TEDA4I ในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ/สติปัญญาสถาบันราชานุกูล
- สถานะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
- The Relationships between Sensory Integration and Academic Skills of School - Age Children with Autism

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

ประเภทการเผยแพร่ : การนำเสนอผลงาน
ปีที่เผยแพร่ : 2561

วันที่ 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ชื่อโครงการวิจย

- สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปีพ.ศ.2560
- ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี
- ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก