ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลงานวิจัย

ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย : นาง นิรมัย คุ้มรักษา

ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
การนำเสนอผลงาน

สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปีพ.ศ.2560

นักวิจัย : ทันตแพทย์หญิง ฐสรรพร เติมทอง

ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
การนำเสนอผลงาน เอกสารดาวน์โหลด