ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

นาย วิจัย วิชาการ

ตำแหน่ง : นักวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : วิชาการ
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว กาญจนา ข่มอาวุธ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 0869876464
อีเมล : noknaka_999@hotmail.com

นาง วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70357
อีเมล : Lawanrat_55@hotmail.com

นางสาว เกษาวดี ไชยโย

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน/สังกัด : คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7894456
อีเมล : ketket@gmail.com

นาย เมธา ธันวาคม

ตำแหน่ง : นิสิตปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1234567
อีเมล : meta@yahoo.com

นาง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2488900 ต่อ 70390
อีเมล : sornsasa@hotmail.com

นาง ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6775971
อีเมล : timate_violeta@hotmail.co.th

นาง จินตนา มงคลพิทักษ์สุข

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : ่jintana300@yahoo.com

นาง จินตนา มงคลพิทักษ์สุข

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2488900 ต่อ 70510
อีเมล : ่jintana300@yahoo.com