ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

นางสาว ปราถนา รัตนถิรวรรณ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นายปองพล ชุษณะโชติ

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0896354828
อีเมล : plampsy419@hotmail.com

แพทย์หญิง ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
อีเมล : drsuparat@gmail.com

ผศ.ดร. สมดี อนันต์ปฏิเวธ

ตำแหน่ง : อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทราซา
อีเมล : somdee@stic.ac.th

ดร. จันทนี มุ่งเขตกลาง

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
อีเมล : k_chantanee@hotmail.com

นาง อรวรรณ ดวงจันทร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว กาญจนา ข่มอาวุธ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : noknaka_999@hotmail.com

นาง วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
อีเมล : Lawanrat_55@hotmail.com

นาง วิยะดา เมภัสสกุล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
อีเมล : mapaskul@gmail.com

นางสาว จิรพรรณ สาบุญมา

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : yukfong@windowslive.com

นาง ทิพวัน ค่ายสงคราม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง ศิริพรรณ แสนลัง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : khuntaayi@hotmail.com

นางสาว นิลชร เย็นยาซัน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nillachornyen@gmail.com

นาย โสภณ สวัสดิ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : sosawat@gmail.com

นาง วนิดา ชนินทยุทธวงศ์

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา
อีเมล : vnidata@gmail.com

นาย นิรุตติ์ สุขดี

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : ter_chula@hotmail.com

แพทย์หญิง นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน/สังกัด : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อีเมล : noppsriw@hotmail.com

แพทย์หญิง วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70318
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง นิรมัย คุ้มรักษา

ตำแหน่ง : พยาบาลชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nkumraksa@yahoo.com

ทันตแพทย์หญิง ฐสรรพร เติมทอง

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nongraja@hotmail.com

นาย ธนสัญญ์ ทองแปลกมยุเรศ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน/สังกัด : มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : palmtanasan@gmail.com

นางสาว ชุติวรรณ แก้วไสย

ตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70348
อีเมล : chutiwank@yahoo.com

นางสาว เพิ่มพูน สานิชวรรณกุลา

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 20 Mar 2018 - 19 Mar 2019
หน่วยงาน/สังกัด : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0884955867
อีเมล : permpoon.sanich@gmail.com

นางสาว จีรภา จรัสวณิชพงศ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานกายภาพบำบัด สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70376
อีเมล : jeejarut@yahoo.com

นาย ชินดนัย ไชยเสนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70326
อีเมล : chindanai024@gmail.com

นางสาว วัณณิกา สัตยาชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 70308
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70376
อีเมล : phakawan2514@hotmail.com

นางสาว อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ

ตำแหน่ง : พยาบาลชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70928
อีเมล : kanyayee@hotmail.com

นาง วันทนี ผลสมบูรณ์

ตำแหน่ง : พยาบาลชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70401
อีเมล : wanpholsom@hotmail.com

นาง ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70359
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง เดือนฉาย แสงรัตนยนต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70938
อีเมล : deunchai_sans@hotmail.com

นาง พนิดา รัตนไพโรจน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70321
อีเมล : pupanida@yahoo.com

นาย ประเสริฐ จุฑา

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70378
อีเมล : pschutha@hotmail.com

นางสาว อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : d_adjima@hotmail.com

นางสาว กาญจนา ข่มอาวุธ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 0869876464
อีเมล : noknaka_999@hotmail.com

นาง วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70357
อีเมล : Lawanrat_55@hotmail.com

นางสาว เกษาวดี ไชยโย

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน/สังกัด : คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7894456
อีเมล : ketket@gmail.com

นาย เมธา ธันวาคม

ตำแหน่ง : นิสิตปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1234567
อีเมล : meta@yahoo.com

นาง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2488900 ต่อ 70390
อีเมล : sornsasa@hotmail.com