ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

​Download

10. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

สำหรับโครงการวิจัยที่สมบูรณ์(แล้วเสร็จ)เพื่อแจ้งปิดโครงการ/ต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย
ประเภทไฟล์ : docx Update : 24 พ.ค. 2562

9. แบบบันทึกการชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

เอกสารดังกล่าวใช้ประกอบชี้แจ้งการแก้ไขงานวิจัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (สำหรับยื่นโครงการครั้งแรกยังไม่ต้องใช้)
ประเภทไฟล์ : docx Update : 12 มิ.ย. 2561

8. แบบประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและให้ความยินยอมโดยผู้วิจัย

AF 03-11 แบบประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและให้ความยินยอมโดยผู้วิจัย
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

7. แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยหลัก

AF 03-09 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยหลัก
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

6. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง

AF 03-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

5. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี

AF 03-07 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

AF 03-06 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

3. เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับผู้รับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี

AF 03-05 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับผู้รับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

2. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

AF 03-04 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562

1. แบบเสนอโครงการวิจัย

AF 03-03 แบบเสนอโครงการวิจัย
ประเภทไฟล์ : docx Update : 15 พ.ค. 2562