ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

​Download

ชื่อไฟล์ รายละเอียดไฟล์ ประเภทไฟล์ วันที่
1. แบบเสนอโครงการวิจัย AF 03-03 แบบเสนอโครงการวิจัย docx 15 พ.ค. 2562
10. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่สมบูรณ์(แล้วเสร็จ)เพื่อแจ้งปิดโครงการ/ต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย docx 24 พ.ค. 2562
2. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย AF 03-04 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย docx 15 พ.ค. 2562
3. เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับผู้รับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี AF 03-05 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับผู้รับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี docx 15 พ.ค. 2562
4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย AF 03-06 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย docx 15 พ.ค. 2562
5. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี AF 03-07 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ถึง ต่ำกว่า 12 ปี docx 15 พ.ค. 2562
6. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง AF 03-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง docx 15 พ.ค. 2562
7. แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยหลัก AF 03-09 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยหลัก docx 15 พ.ค. 2562
8. แบบประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและให้ความยินยอมโดยผู้วิจัย AF 03-11 แบบประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและให้ความยินยอมโดยผู้วิจัย docx 15 พ.ค. 2562
9. แบบบันทึกการชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เอกสารดังกล่าวใช้ประกอบชี้แจ้งการแก้ไขงานวิจัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (สำหรับยื่นโครงการครั้งแรกยังไม่ต้องใช้) docx 12 มิ.ย. 2561